• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

ພາບບັນຍາກາດການກວດສຸຂະພາບ ປະຈຳປີ 2022

ພາບບັນຍາກາດການກວດສຸຂະພາບ ປະຈຳປີ 2022

ນອກສະຖານທີ່ໃຫ້ແກ່: ບໍລິສັດ BKN

* ສຳນັກງານໃຫຍ່- ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພູມໃຈ ທີ່ທາງ

” ບໍລິສັດ BKN” ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຫມັ່ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ທາງສູນການແພດIMDC ຂອງພວກເຮົາຮັບໃຊ້ ບໍລິການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງທ່ານ…

➡️💁🏻‍♂️ ສູນການແພດບົ່ງມະຕິພະຍາດສາກົນ IMDC * ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແພດຊ່ຽວຊານ ສະເພາະທາງທີ່ມີປະສົບການ. * ອຸປະກອນການແພດ+ ຫ້ອງວິເຄາະ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ທີ່ທັນສະໄຫມ ອອກຜົນວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ * ໃສ່ໃຈບໍລິການທຸກຂັ້ນຕອນດ້ວຍຄຸນນະພາບ ພ້ອມພັດທະນາແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*