• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

ໄວຣັດຕັບອັກເສບ A,B,C,D ແລະ E ຕ່າງກັນແນວໃດ?

ພະຍາດທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນພະຍາດຕັບອັກເສບ A, B, C, D, ແລະ E, ມີລັກສະນະການຕິດຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງພະຍາດ.

ພະຍາດຕັບອັກເສບ A # ແມ່ນພົບຫຼາຍ
ການຕິດຕໍ່:
ຕິດຕໍ່ທາງອາຫານ ຫຼືນຳ້ທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດ ອາການ: ໄຂ້, ອ່ອນເພຍ, ຂາດຄວາມຢາກອາຫານ, ຮາກ, ພະຍາດເຫຼືອງ
ພະຍາດຕັບອັກເສບ B # ແມ່ນພົບຫຼາຍ
ການຕິດຕໍ່:
ຕິດຕໍ່ທາງເລືອດ, ການຮ່ວມເພດ, ຈາກແມ່ໄປຫາລູກ ອາການ: ຕັບອັກເສບຮຸນແຮງ ອາດຈະພັດທະນາ ໄປສູ່ພະຍາດຕັບ, ມະເຮັງຕັບ
ພະຍາດຕັບອັກເສບ C
ການຕິດຕໍ່:
ມາຈາກການມີເພດສໍາພັນ ໂດຍການຕິດເຊື້ອ ໃນເລືອດ ອາການ: ຕັບອັກເສບຊໍາເຮື້ອ ຈົນກາຍເປັນພະຍາດຕັບແຂງ, ມະເຮັງຕັບ
ພະຍາດຕັບອັກເສບ D
ການຕິດຕໍ່:
ຕິດເຊື້ອທາງເລືອດ. ກຸ່ມສ່ຽງແມ່ນຜູ້ທີ່ມີ ເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ B ອາການ: ຕັບອັກເສບສ້ວຍແຫຼມ ຄົນເຈັບຕັບຊໍາເຮື້ອຮ້າຍແຮງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ
ພະຍາດຕັບອັກເສບ E
ການຕິດຕໍ່:
ມາຈາກການກິນອາຫານບໍ່ປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນໝູ ແລະ ສັດປີກ ອາການ : ຕາເຫຼືອງ, ຮ່າງກາຍບໍ່ສະບາຍ, ເມື່ອຍລ້າ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*