• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • ຈັນ - ສຸກ 07:30 - 20:00. ເສົາ 07:30 - 17:00

ບໍລິການທັງໝົດ

ບໍລິການຈາກພວກເຮົາ

ກວດສຸຂະພາບ

ປະເມີນກາຍວິພາກ ໂດຍຜ່ານການສັງເກດ ການກະທົບ ແລະ ການຟັງ

ກວດຕົວຢ່າງໃນຫ້ອງທົດລອງ

ກວດຕົວຢ່າາງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃນການວິນິດໄສອາການ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ຕິດຕາມອາການພະຍາດ

x-ray ໜ້າເອິກ

ການຖ່າຍພາບລັງສີໜ້າເອິກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໝໍກວດສອບໄດ້ວ່າຫົວໃຈ ແລະ ປອດເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່

ເອໂກ້
(echo)

ເປັນການກວດເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງແມ່ ແລະ ຍັງໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນການກວດເນື້ອເຍື່ອ

ກວດຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ
(ECG)

ສາມາດກວດສຸຂະພາບ ແລະ ບັນຫາຫົວໃຈຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ

ທົດສອບສາຍຕາ

ເປັນການທົດສອບສາຍຕາເພື່ອໃຫ້ໝໍຕາຮັບຮູ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການແວ່ນສາຍຕາ ຫຼື້ ຄອນເເທັກເລນ

ກວດປອດ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍສາມາດວິນິໄສພະຍາດໃນປອດ ຫຼື ສຸຂະພາບປອດຂອງທ່ານໄດ້

ທົດສອບຫູ ແລະ ການໄດ້ຍິນ
(Audiometer)

ທົດສອບການໄດ້ຍິນສຽງເພື່ອປະເມີນການໄດ້ຍິນ ແລະ ຮັບຮູ້ສຽງຜ່ານຫູ

🦠ບໍລິການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ດ້ວຍເຄື່ອງ RT-PCR ຢູ່ທີ່ສູນການເເພດໄອເອັມດີຊີ

✅ ໄດ້ຜົນກວດພາຍໃນ 24 ຊົວໂມງ
✅ ທີມງານເກັບຕົວຢ່າງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ
✅ ມີບໍລິການທັງນອກ ເເລະ ໃນສະຖານທີ່
✅ ມີຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
✅ ມີຫ້ອງເເລັບທີ່ທັນສະໄຫມ
‼️ ສາຍດ່ວນໂທເລີຍ 020 94416456 ‼️

ບໍລິການທາງດ້ານສາຍຕາ

●ສູນການແພດໄອເອັມດີຊີ ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການສາຍຕາເພື່ອບໍລິການດ້ານວິໄສທັດທີ່ມີຄຸນນະພາບ
●ພວກເຮົາມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສາຍຕາຈາກປະເທດໄທ
●ພວກເຮົາໄດ້ນຳເຂົ້າເລນແວ່ນຕາທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກຫຼາຍປະເທດ

ພວກເຮົາຈະໂທ ແລະ ສົ່ງອີເມລຢັ້ງຢືນການນັດໝາຍຂອງທ່ານ ແລະ ນຳບັດປະຈຳໂຕ ຫຼື ພາສປອດ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວເມື່ອທ່ານເຂົ້າມາ