• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

ພະຍາດປອດອັກເສບ (Pneumonia)

ພະຍາດປອດອັກເສບ ແມ່ນເກີດຈາກການອັກເສບຂອງເນື້ອປອດທີ່ມັກພົບໄດ້ຫຼາຍໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ລວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າ.
ອາການ
1.ໄອມີຂີ້ສະເຫຼດ ເຈັບໜ້າເອິກເວລາຫາຍໃຈ ຫຼື ເວລາໄອ
2.ຫາຍໃຈໄວ, ຫອບ, ຫາຍໃຈຍາກ
3.ໄຂ້, ເຫື່ອອອກ, ໜາວສັ່ນ
4.ປວດຮາກ, ຮາກ, ຫຼື ຖອກທ້ອງ ເດັກນ້ອຍອາດຈະມີອາການທ້ອງອືດ, ຮາກ, ງ້ວງຊຶມ, ແລະ ບໍ່ຢາກດູດນົມ
5.ຜູ້ສູງອາຍຸອາດຈະມີອາການງ້ວງຊຶມ, ກະວົນກະວາຍ, ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຕໍ່າກວ່າປົກະຕິ
ການປ້ອງກັນ
1.ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ
2.ຫຼີກເວັ້ນພື້ນທີ່ແອອັດ
3.ເບິ່ງແຍງສຸຂະອະນາໄມສ່ວນຕົວ
4.ເມື່ອເປັນຫວັດ ຫຼື ເປັນໄຂ້ ຄວນເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໂດຍໄວ
5.ສ້າງລະບົບພູມຕ້ານທານທີ່ເຂັ້ມແຂງ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*