• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

Antenatal care
(Read more…)

ເມື່ອບັນດາແມ່ໆ ຮູ້ວ່າຕົວເອງຖືພາ ການກຽມພ້ອມດ້ານສຸຂະພາບເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຕັ້ງແຕ່ ການຝາກທ້ອງ, ການວາງແຜນເກີດລູກ ທີ່ຖືກວິທີ ແລະ ເໝາະສົມ ເພາະຊ່ວງໄລຍະທີ່ບັນດາແມ່ໆ ຖືພານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງດ້ານຮ່າງກ່າຍ ແລະ ຈິດໃຈ ບາງຄັ້ງອາດຈະເກີດມີພາວະແຊກຊ້ອນຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ຖືພາ…
ມື້ນີ້ ທາງສູນການແພດ IMDC ຂອງພວກເຮົາ ຢາກມານຳສະເໜີ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນຂອງ
ການຝາກທ້ອງ ວ່າມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຫລາຍ ສຳລັບບັນດາແມ່ໆ ທຸກທ່ານ ທີ່ກຳລັງວາງແຜນມີບຸດ :
• ຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ການຝາກທ້ອງ :
💁🏻‍♀️ ຮູ້ອາຍຸ ການຖືພາ ແລະ ໄລຍະການເກີດລູກທີ່ຊັດເຈນ.
💁🏻‍♀️ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ການຖືພາ ນອກໝົດລູກ ແລະ ການເກີດກ່ອນກໍານົດ.
💁🏻‍♀️ເພື່ອຄຸນນະພາບຂອງແມ່ ແລະ ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ໃຫ້ມີພັດທະນາການ ເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ແຂງແຮງ
ສົມບູນ ພ້ອມກັບ ມີນໍ້າໜັກທີ່ເໝາະສົມ.
📌 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
📞 020 55518913 📞 021 252870
📌 ສະຖານທີ່ສູນ :
ຖະໜົນອາຊຽນ (ເຕ້2), ບ້ານຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Asean Rd (T2), Khountathong Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital